Žaidimo taisyklės ir sąlygos

ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1.  Akcijos užsakovas – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas.

  1.2.  Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas (toliau – Akcijos organizatorius).

  1.3.  Akcija vyksta visose prekybos vietose, kuriose parduodamos prekės ženklo Philadelphia prekės (toliau – Parduotuvė) nuo 2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d., bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas. (toliau – Akcijos laikotarpis)

 2. Prizų fondas
  2.1. Akcijos organizatorius skiria toliau nurodytus prizus (toliau – Prizų fondas) žaidimo laimėtojams šiose taisyklėse nustatyta tvarka:

  2.1.1.  1 vnt. motoroleris Vespa Primavera 125 R.E.D;

  2.1.2.  20 vnt. Pikniko krepšiai su Philadelphia logotipu;

 3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos

  3.1.  Akcijos laikotarpiu yra išrenkami dalyviai, kuriems yra suteikiamas ne daugiau kaip vienas prizas iš Prizų fondo (toliau – Akcija).

  3.2.  Akcijoje dalyvauja bet kuris prekės ženklo „Philadelphia“ produktas (toliau – Produktas).

  3.3.  Akcijos dalyviu tampa bet koks asmuo, Akcijos laikotarpiu bet kurioje Parduotuvėje įsigijęs Akcijoje dalyvaujančius Produktus, bei užregistravęs Produktuo įsigijimo kvitą bei tinkamai nurodęs prašomus kontaktinius duomenis. Kontaktiniai duomenys yra būtini, kad Akcijos organizatorius galėtų tinkamai identifikuoti ir susisiekti su laimėtoju dėl laimėjimo suteikimo.

  3.4.  Akcijos dalyviui laimėjus prizą iš Prizų fondo, kurio vertė yra virš viršija minimalią ribą, nuo kurios pradedami skaičiuoti mokesčiai, Akcijos dalyvis, Akcijos organizatoriui paprašius, turi pateikti savo vardą, pavardę ir asmens kodą, kad Akcijos organizatorius galėtų sumokėti valstybinius mokesčius už Akcijos dalyvį, kai tokie mokesčiai taikosi.

  3.5.  Po Akcijos laikotarpio, Akcijos organizatorius atsitiktinai išrinks dalyvius, kurie laimės po vieną prizą iš Prizų fondo, bei priskirs atitinkamą prizą vienam laimėtojui, susisieks su laimėtojais dėl Prizų fondo perdavimo bei apie laimėtojus bei jų laimėtus prizus iš Prizų fondo paskelbs internetiniame puslapyje www.gyvenimasskanus.lt .

  3.6.  Prizų fondas į pinigus ar kitus prizus nekeičiamas.

  3.7.  Akcijos organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti/gauti Prizų fondą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių tvarkos pažeidimo arba nepavyksta susitarti su dalyviu dėl Prizų fondo perdavimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas Prizų fondas ar jo vertė nekompensuojami. Akcijos dalyvis, kuris yra išrinktas laimėtoju, gali atsiimti jam atsitiktine tvarka skirtą laimėjimą iš Prizų fondo ne vėliau kaip per 15 dienų po laimėtojo paskelbimo.

  3.8.  Prizai iš Prizų fondo yra perduodami perdavimo aktu.

 4. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu Akcijoje

  4.1.  Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su laimėjimu iš Prizo fondo atsiėmimu irnaudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės Akcijos dalyvio situacijos.

  4.2.  Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos organizatoriaus.

 5. Skundų nagrinėjimo tvarka

  5.1. Akcijos dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant. Jis turi būti siunčiamas UAB „SANITEX “, į. k. 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas arba el. paštu egle.ba@sanitex.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 5 dienos po Akcijos laikotarpio pabaigos.

  5.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

6. Kitos sąlygos

6.1.  Akcijoje negali dalyvauti UAB „SANTEX“ darbuotojai bei jų šeimų nariai.

6.2.  Akcijos organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.

6.3.  Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti patalpinant internetinėje svetainėje www.gyvenimasskanus.lt.

6.4.  Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje www.gyvenimasskanus.lt.

6.5.Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu egle.ba@sanitex.eu bei www.gyvenimasskanus.lt.